CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 

 1. Vị trí và chức năng:

    1. Bảo tàng tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày các sưu tập về lịch sử tự nhiên và xã hội nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan, hưởng thụ văn hóa của nhân dân và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và theo quy định của pháp luật.

       2. Bảo tàng tỉnh có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước; có trụ sở, kinh phí hoạt động theo quy định pháp luật; chịu sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Di sản văn hoá thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

    1. Xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Bảo tàng, trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

    2. Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày và bảo quản các sưu tập về lịch sử tự nhiên và xã hội trong tỉnh; giới thiệu, phổ biến di sản văn hóa của địa phương.

    3. Tổ chức điều tra, phát hiện, thống kê, phân loại, lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn toàn tỉnh.

    4. Thu nhận, đăng ký, bảo quản, quản lý các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ở địa phương theo quy định của pháp luật trong phạm vi cấp tỉnh.

    5. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bảo tồn, bảo tàng và hướng dẫn hoạt động chuyên môn cho các Phòng truyền thống cấp huyện và của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh.

    6. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học về di sản văn hóa tại địa phương; thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc theo quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của các cơ quan cấp trên.

    7. Tham mưu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện chức năng quản lý nhà nước về di sản văn hóa:

    a) Tham mưu về việc xét các điều kiện, tiêu chuẩn trình thành lập các Bảo tàng tư nhân, công nhận và hủy bỏ xếp đối với các Bảo tàng tư nhân không còn đủ tiêu chuẩn.

    b) Tham mưu xây dựng các quy chế và giám sát hoạt động của các Bảo tàng tư nhân.

    c) Tham mưu thực hiện xã hội hóa các hoạt động bảo tồn bảo tàng và huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa phương.

    d) Phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện các biện pháp giám sát, phòng chống hoặc ngăn chặn các hoạt động vi phạm Luật Di sản Văn hóa.

    đ) Tổ chức các dịch vụ phục vụ khách tham quan, dịch vụ có thu trên cơ sở phát huy cơ sở vật chất của Bảo tàng tỉnh quản lý phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và các quy định của pháp luật.

    e) Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý theo quy định của pháp luật đối với tổ chức hoạt động sự nghiệp.

    g) Tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

    h) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, nhân viên, viên chức của đơn vị theo quy định.

    i) Quản lý tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

    k) Tham mưu, đề xuất, quyết định thành lập Hội đồng chuyên môn liên quan theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

    l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phân công.

3. Tổ chức và biên chế:

    1. Lãnh đạo Bảo tàng tỉnh: gồm Giám đốc và có từ 01 đến 02 Phó Giám đốc

    a) Giám đốc: là người đứng đầu Bảo tàng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và pháp luật về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị và toàn bộ hoạt động của Bảo tàng.

    b) Phó Giám đốc: là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc uỷ quyền điều hành hoạt động của Bảo tàng.

    c) Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo tàng theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND cấp tỉnh.

    2. Các phòng chuyên môn gồm:

    a) Phòng Tổng hợp Hành chính.

    b) Phòng Nghiên cứu sưu tầm.

    c) Phòng Bảo quản.

    d) Phòng Trưng bày.

    đ) Phòng Giáo dục và Công chúng.

    e) Phòng Truyền thông.

    g) Phòng Dịch vụ

Chức danh của mỗi phòng: Có Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chuyên viên, nhân viên. Giám đốc Bảo tàng tỉnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng trên cơ sở quy chế của ngành và theo quy định của pháp luật, trình Giám đốc Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

 

3. Biên chế:

    a) Biên chế của Bảo tàng tỉnh là biên chế sự nghiệp trong tổng biên chế của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk giao hàng năm.

    b) Căn cứ nhiệm vụ và nhu cầu công việc cụ thể của đơn vị, Giám đốc Bảo tàng được ký hợp đồng theo phân cấp quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (nếu có) và theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Bảo tàng quản lý, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức Nhà nước theo quy định của Pháp luật.

Danh lam thắng cảnh

Danh lam thắng cảnh

KHÁCH SẠN GẦN BẢO TÀNG

Nhà hàng

Số lượt truy cập

000860365
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1197
11468
28478
860365